Pindaan Ubahsuai Atau Pembatalan Fatwa (Seksyen 38)

  1. Jawatankuasa boleh meminda, mengubahsuai atau membatalkan mana-mana fatwa yang telah disiarkan dalam Warta di bawah Enakmen ini atau di bawah Enakmen terdahulu.

  2. Sesuatu pindaan, ubahsuai atau pembatalan sesuatu fatwa hendaklah disifatkan sebagai suatu fatwa.